Podolinec

Mesto Podolínec leží na styku Spiškej Magury, Podtatranskej kotliny a Levočských vrchov. Rozprestiera sa na ľavom brehu rieky Poprad. Počet obyvateľov mesta je k 1.1. 2015 3193, čím sa radí medzi menšie slovenské mestá. V národnostnom zastúpení prevláda národnosť slovenská (94,71%), rómska (4%) a česká (0,25). V náboženskom zložení dominujú rímskokatolíci (90,89 %), gréckokatolíci (2,84% ) a evanjelici (2,24 %).

Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1235. Mesto malo výhodnú polohu, keďže ležalo na obchodnej ceste spájajúcej sever a juh. Z juhu sa prevážalo víno a zo severu soľ a jantár. Na začiatku 15. storočia mesto vyhorelo a bolo na čas oslobodené od platenia daní. V roku 1412 bol Podolínec povýšený na slobodné kráľovské mesto. V tom istom roku sa však dostalo do zálohy poľskému kráľovi spolu s ďalšími mestami na Spiši. Poľsku patrilo mesto až do roku 1772. Podolínec patril medzi poľnohospodárske mestá. Postupne sa tu začínajú rozvíjať cechy. Patrili medzi ne cech hrnčiarsky, tkáčsky či kožušnísky. Územie Spiša bolo výrazne osídlené nemeckým obyvateľstvom a to malo vplyv aj na náboženstvo v regióne. Podolínec však na rozdiel od iných oblastí Spiša neprešiel reformáciou. 17. storočie bolo pre mesto veľmi neprajné. V meste vypukol mor, neskôr ho zasiahla povodeň, krátko po tom zemetrasenie a následne opäť mor. Následne mesto vyhorelo. Aj napriek tomu sa však Podolínec obnovil a rozrastal. Po priemyselnej revolúcii sa v meste neodohrali významné zmeny. Spôsobila to jeho odľahlosť. V roku 1893 bolo mesto napojené na železničnú trať, avšak bolo len jej poslednou zastávkou v tomto úseku. V meste bola vybudovaná píla a tkáčovňa. V čase hospodárskej krízy v 30. rokoch minulého storočia bola prevádzka na píle zastavená. Po vzniku Slovenského štátu bola v Podolínci rozširovaná propaganda za obnovu Československej republiky. Podolínec bol oslobodený 25. januára 1945. Následne tu nastal kultúrny a hospodársky rozvoj. Po roku 1989 tu vzniklo viacero súkromných firiem.

Medzi významné pamiatky mesta patrí rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie, kláštor piaristov s kostolom sv. Stanislava, renesančná zvonica na námestí, Podolínsky hrad a opevnenie mesta. Významné sú taktiež kostol sv. Anny s kaplnkou, mestský dom Ratúš, či viaceré židovské pamiatky.  

Spracoval:  Miroslava Skolodová

Foto: Miroslava Skolodová

Zdroj: Mesto Podolinec